Pla Local de Seguretat Viària

L’objectiu fonamental del Pla local de Seguretat Viària de Pals és la reducció de l’accidentalitat i la prevenció de sinistres. El punt de partida requereix analitzar els nivells de sinistralitat del municipi així com realitzar un diagnòstic visual de la configuració urbana en relació a la seguretat viària.

Les mesures que es plantegin, en entorns concrets o estratègicament per a la totalitat del casc urbà, han de permetre l’assoliment dels objectius del Pla en els anys 2015- 2018. Aquest serà el període de vigència del Pla.

Durant aquest període es fixarà un procés de seguiment (amb un informe de seguiment un cop transcorrin 2 anys i mig des de la seva implantació), així com l’avaluació del Pla un cop finalitzi el període.

L’estructura del treball es basa en la disposició d’un bon grau d’informació sobre la problemàtica municipal que permet una diagnosi acurada i l’elaboració de les propostes adequades. L’estudi defuig els plantejaments teòrics generals i s’acosta a la realitat que preocupa el ciutadà i l’Administració, per tal de resoldre problemes concrets. En aquest sentit ha estat clau la disponibilitat d’informació directa des de les bases de dades de la Policia Local de Pals. 

Adjunts: