Quadre - Resum del Pla local de Seguretat de Pals

1.1          Millorar la coordinació dels actors de la seguretat   

1.1.1        Reunió anual periòdica de la Junta Local de Seguretat 
1.1.2        Reunió setmanal de la Mesa de Coordinació Operativa 
1.1.3        Desenvolupament d’accions conjuntes per part de la Policia de Catalunya (patrullatge i controls)
1.1.4        Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que actuen al municipi

1.2          Millorar el coneixement de la seguretat
1.2.1.      Elaboració d'un informe anual sobre l'estat de la seguretat.

2.1          Reforçar el model de proximitat i l’atenció a la ciutadania

2.2          Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania    
2.3          Implantar mesures preventives masos aïllats
2.1.1        Implantació d’una agenda sistemàtica de contactes de la policia amb ciutadans i entitats
2.1.2        Patrullatge en zones comercials
2.1.3        Implantació d’un procediment de recollida de denúncies
2.2.1        Participació en xerrades sobre consells d’autoprotecció de persones i la seva llar
2.2.2        Participació en xerrades sobre consells d’autoprotecció d’empreses i comerços
2.2.3        Participació en xerrades violència masclista, drets a la persona i serveis d’atenció a les víctimes
2.2.4        Seguiment de les víctimes de violència masclista i domèstica
2.3.1        Programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat ciutadana masos aïllats
2.3.2        Recollida/intercanvi d’informació amb els Mossos d’Esquadra de la Bisbal
2.3.3        Elaboració Planell del Municipi de Pals en format velleda per la ubicació dels Masos aïllats de Pals.

3.1          Millorar el compliment de la disciplina viària

3.1.1        Realització de controls de trànsit a zones escolars
3.1.2        Realització de campanyes de disciplina viària sobre infraccions d’estacionament
3.1.3        Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat del trànsit
3.2           Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc
3.3          Proposta:   millora   de   la   mobilitat urbana
3.2.1        Desenvolupament de programes d’educació viària en centres educatius de preescolar i educació primària
3.3.1        Revisió anual dels plans de mobilitat urbana i del Pla local de seguretat viària
3.3.2        Instal·lació de bandes reductores de velocitat en punts conflictius
3.4          Reduir el nombre d’atropellaments     
3.4.1        Realització de xerrades a casals de gent gran sobre el risc d’atropellament

OBJECTIU MARC 4: PROTEGIR LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS

4.1       Elaborar  i  actualitzar  els  plans  de protecció civil    
4.1.1    Informació del Pla bàsic de protecció civil vigent des del 2016
4.1.2    Elaboració o actualització dels plans especials(PROCICAT): INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT,SISMICAT, TRANSCAT i CAMCAT
4.1.3    Elaboració  o  actualització  dels  plans  específics  municipals(PEM’s):  grans  concentracions  ,festes majors, actes pirotècnics i ona de calor.
4.1.4    Elaboració  de  plans  d’autoprotecció  en  edificis  i  instal·lacions  municipals  i  actes  multitudinaris municipals (PAU’s)
4.2       Incrementar l’adopció de mesures preventives    
4.2.1    Realització de simulacres i d’accions formatives davant de situacions d’emergència segons els PAU
4.2.2    Revisar, informar i homologar els plans d’autoprotecció (PAU) d’activitats i edificis privats
4.2.3    Col·locar desfibril·ladors en diversos punts del municipi
4.3       Col·laborar en l’adopció de mesures preventives per part del sector privat    
4.3.1    Assessorar les empreses privades obligades a disposar de plans d’autoprotecció        
4.3.2    Assessorar les entitats que celebren esdeveniments per a l’elaboració de plans d’emergència

OBJECTIU MARC 5. FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME

5.1       Reduir els conflictes amb els grups de risc    
5.1.1    Control d’absentisme escolar
5.1.2    Participació en xerrades sobre conductes de risc a les escoles i casals
5.2       Promoure la convivència i la integració entre els diferents grups)    
5.2.1    Col·laboració amb les entitats ciutadanes en l’organització dels seus actes
5.2.2.    Actualització de l’ordenança municipal de civisme
5.2.3.    Mediació en conflictes

OBJECTIU MARC 6. GARANTIR LA SEGURETAT URBANÍSTICA I MEDIAMBIENTAL

6.1       Controlar la seguretat urbanística   
6.1.1    Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les obres
6.1.2    Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais urbans
6.1.3    Millora de la seguretat dels edificis
6.1.4    Creació d’un protocol d’actuació de sobreocupació de vivendes
6.2       Controlar la seguretat sanitària i mediambiental   
6.2.1    Reduir els nivells de contaminació i garantir els límits establerts
6.2.2    Aplicar el protocol d’actuació davant la contaminació acústica
6.2.3    Desenvolupament d’un protocol d’actuació davant la detecció d’abocaments il·legals
6.2.4    Cens animals-potenciar la tinença responsable d’animals de companyia

Adjunts: