Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Pals.
Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici de les seves competències i funcions. Ateses les funcions de l'Ajuntament de Pals alguns tractaments són el resultat de la prestació de serveis a altres administracions públiques que li han delegat funcions. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l'Ajuntament de Pals (d'ara endavant, l'Ajuntament), amb CIF P1713200B i domicili a la plaça Major, 7 17256 Pals, telèfon 972 63 61 61 adreça electrònica: dpd@pals.cat i adreça web ww.pals.cat

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

  1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat).
  2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
  4. Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
  5. Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
  6. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Pals vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Sr Jordi Verdaguer López,  delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la seu electrónica:  https://pals.eadministracio.cat/dossier.1 adreça:  dpd@pals.cat