17Setembre2019

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat Resum del Ple ordinari de 16 de setembre de 2015

Resum del Ple ordinari de 16 de setembre de 2015

El passat dimecres, 16 de setembre de 2015, es va celebrar ple ordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Pals, els acords i informacions del qual es resumeixen a continuació:

  • S’aprova per unanimitat el nomenament del Sr. Sergi Brull i Costa, regidor delegat de l’Àrea de serveis i medi ambient, com a representant de l’Ajuntament de Pals a la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
  • També s’aprova, per 9 vots a favor (dels regidors de Junts per Pals, Convergència i Unió i Compromís amb Pals) i 2 vots en contra (de les regidores del PSC), la moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pals. Aquesta demana que s’ingressin els pagaments que hagi d’efectuar l'Ajuntament de Pals, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara. Es tracta d’un acte simbòlic, donat que posteriorment l’Agència Tributària catalana ha de passar aquests impostos a l’espanyola. 

Amb aquest gest es vol donar suport al govern català en la creació de l’esmentada Agència Tributària catalana i mostrar el desacord i malestar absoluts amb el sistema de finançament català i amb l’espoli fiscal permanent que pateix el nostre país.

  • S’aprova, per 6 vots a favor (JxP i CiU) i 5 vots en contra (Compromís i PSC), la modificació puntual del PGOU de Pals a l’àmbit dels sectors SUD 5-7a, 5-7b i 5-7c.
  • Aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i l’inventari de construccions en sòl no urbanitzable de Pals. S’aprova per 6 vots a favor (JxP i CiU) i 5 abstencions (Compromís i PSC).

Aquest document permet identificar i categoritzar les masies, cases rurals i construccions en sòl no urbanitzable. Al mateix temps descriu la normativa que en regularà, les seves possibles modificacions, divisions i obres diverses. Aquest  document conté una fitxa de cadascuna d’aquestes construccions, que se sotmetrà a informació publica, per tal que cada propietari pugui revisar i aportar informació complementària si ho creu convenient. És important estar atents a la web municipal per assabentar-se de les dates de revisió.

  • S’aprova per unanimitat l’Adjudicació del contracte d’obres per a la urbanització de Mas Tomasí, fase V-a, segons procediment obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació a l’empresa mercantil Rubau Tarrès, SAU, pel preu de 579.176,80 euros (IVA vigent exclòs).

Les obres s’iniciaran tan aviat com sigui possible. Cal remarcar que l’Ajuntament torna a fer un esforç, en quan a inversió, assumint el 25% del cost de l’obra, amb l’objectiu principal d’anar resolent els problemes que pateix aquesta urbanització.

  • Aprovació inicial, per 6 vots a favor (JxP i CiU) i 5 abstencions (Compromís i PSC), del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

Es procedirà a obrir un procés d’informació als ciutadans sobre la finalitat d’aquesta mesura i les accions que es portaran a terme al respecte.

  • Es designen, per unanimitat, els dies 4 d’agost i 8 de setembre com les dues festes locals per a l’any 2016.
  • S’aprova, també per unanimitat, la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Des de l’ajuntament s’estarà pendent de les informacions que vagin arribant i que donin més detalls de les actuacions que caldrà fer i el procediment a seguir. No podem restar impassibles davant la tragèdia humana que s’està vivint a Europa.