Mesures econòmiques aprovades per l'Ajuntament de Pals

13/05/2020

Es manté l’inici de la campanya però s’allarguen els terminis d’acord amb un nou calendari fiscal i s’estableix mesures per facilitar-ne el pagament 

A l’espera de les mesures que prenguin en aquest sentit les administracions superiors, l’Ajuntament de Pals ha decidit modificar el calendari fiscal per aquest any 2020, amb l’objecte d’allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, així com establir una sèrie de mesures per flexibilitzar i facilitar-ne el pagament.

Les mesures acordades per l’Ajuntament de Pals són les següents:

  1. No es cobraran les taxes ni els preus públics de serveis municipals suspesos per l’emergència sanitària: escola bressol, activitats esportives i cursos. Les quantitats que s’hagin cobrat abans de l’ordre de confinament s’abonaran amb descompte en el proper rebut o transferència als interessats.
  2. Les taxes de negocis es reduiran pel temps que no hagin pogut funcionar amb normalitat a causa de les mesures adoptades per prevenir l’epidèmia. Afecta a les taxes per recollida d’escombraries industrials i les d’ocupacions de via pública amb taules i cadires o expositors, d’establiments comercials, industrials, serveis i hostaleria; i les taxes dels mercats ambulants.
  3. Es modifica el calendari de pagaments de tributs, de manera que els que tenen data límit de pagament 31 de maig es podran pagar fins l’1 de juliol.  Afecta als rebuts anuals de l’IVTM (impost de circulació), taxes per recollida d’escombraries, taxes d’habitatges i locals (clavegueram i sanitat preventiva), taxes de cementiri.   
  4. Se suspenen les liquidacions de tributs fins que es reprengui la normalitat. Durant el període de confinament no es tramitaran ni liquidaran multes de trànsit, IIVTNU (plusvàlues)  i altres impostos i taxes.
  5. Igualment, queden suspesos durant 2 mesos els terminis administratius de pagament dels tributs ja liquidats, el que afecta als indicats en l’apartat 4, i també l’ICIO, les taxes per llicències urbanístiques, obertura d’establiments i inspeccions, i les contribucions especials.
  6. Respecte als ajornaments o fraccionaments ja acordats i que estan actualment en curs, es deixaran en suspens els terminis que correspondrien a abril i maig, i es reprendran els pagament a partir de l’1 de juny, allargant els terminis de pagament en dos mesos. També es podrà sol·licitar la pròrroga de qualsevol ajornament ja concedit, sense interessos, fins al 31 de desembre de 2020.
  7. Finalment, recordem que es pot sol·licitar l’ajornament de qualsevol deute tributari. Si la petició es fa dins el període de pagament voluntari i es paga fins el 31 de desembre l’ajornament no suposarà cap cost ni recàrrec addicional.