Revisió padrons fiscals

Què és l'IBI?

Impost sobre Béns Immobles
Article 60. Naturalesa
L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix aquesta Llei.
Article 61. Fet imposable i supòsits de no subjecció.
1.Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'us de fruit.
d) Del dret de propietat.

COM ES GESTIONA LA COBRANÇA ?

És un impost que els ajuntaments han de cobrar i que grava el valor cadastral dels béns immobles que estiguin al seu municipi. L’estat i els ajuntaments comparteixen la gestió de l’IBI; però, el cobrament d’aquest tribut, en el cas de Pals, es delega la gestió recaptatòria dels impostos municipals al Consell Comarcal del Baix Empordà.

MANTENIMENT PADRONS 
Contacte Consell Comarcal: Narcís Torroella
C/ Del raig, s/n   La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 23 10   cadastre@baixemporda.cat
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h

ACTUALITZACIÓ DE PADRONS REALITZADA ENTRE 2013 - 2014
Per a més informació, sobre les revisions del valor de les finques que s’aplica als rebuts d’IBI, i temes relacionats amb cadastre (altes, ampliacions, reformes, segregacions, modificacions de titularitat de finques, revisions cadastrals ...) posar-se en contacte amb el departament de cadastre del Consell comarcal del Baix Empordà.   cadastre@baixemporda.cat