Ple

El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents.

Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. En aquest sentit, el Ple celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat bimensual i tindrà lloc el quart dijous, no festiu, del mes corresponent a les 19.00h, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Si aquest dia fos inhàbil, la sessió tindrà lloc l’immediat hàbil posterior, a la mateixa hora i amb idèntic caràcter ordinari. No obstant això, l’Alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries i, en el seu cas, modificar l’horari, quan per raons organitzatives o conjunturals sigui necessari i convenient per als interessos municipals. El canvi de data i hora no alterarà el caràcter de la sessió.

Són sessions extraordinàries aquelles que convoca l’Alcalde, amb aquest caràcter i sense cap periodicitat, quan aquesta ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de tres anualment.

Són sessions extraordinàries urgents aquelles que, per la urgència de l’assumpte a tractar, no permeten que la sessió sigui notificada en el termini mínim previst per la llei.

 

 COMPETÈNCIES 

Correspon al Ple l’exercici de les competències següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 12. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 13. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 14. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 15. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.