Secretaria

Secretari Municipal: 

Victòria Vila
Telèfon: 972 63 61 61
Correu: secretaria@pals.cat


L’ÀREA DE SECRETARIA té com a funció principal la de fe pública d’actes i acords i l’assistència als òrgans decisoris de la Corporació: Ple i Junta de Govern Local. La supervisió de l’exercici de la funció de Secretaria en altres òrgans, com ara les comissions informatives, per exemple, així com l’assessorament legal preceptiu, consistent en l’examen dels expedients i posterior emissió d’informes, o l’emissió de criteris d’actuació per a les diferents àrees municipals, mitjançant notes de servei o instruccions individuals.

L’àrea de Secretaria també du a terme, entre altres tasques significatives, l’organització i el suport en tots els processos electorals convocats per les diferents administracions i la tramitació de l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels membres electes de la Corporació.

   De forma orientativa, les competències de l'àrea de Secretaria són les següents:   

  • Elaborar les convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern: Alcalde, Ple, Junta de Govern Local, comissions informatives, etcètera.
  • Gestionar l’exposició pública d'acords del Ple, de la Junta de Govern Local, de resolucions de l'Alcaldia i dels regidors amb competències delegades.
  • Gestionar la publicació simultània en butlletins, diaris oficials i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
  • Gestionar la contractació administrativa de béns, serveis i subministraments municipals.
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i reclutament de personal i les seves convocatòries, tant obertes com de promoció interna.
  • Oferir assessorament jurídic i tècnic en la gestió dels diferents serveis municipals.
  • Oferir suport jurídic en l’àmbit de la gestió dels recursos humans.
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional.