Nova bonificació per obres i instal·lacions destinades a sistemes d’aprofitament d’energia solar i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica d’autoconsum

15/10/2022

El passat 28 de juliol es va publicar al BOPG l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.5, reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, per la qual s’estableixen noves bonificacions fiscals.

A la bonificacions ja existents per les obres de reforma destinades a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, s’hi ha afegit una bonificació del 95% sobre les obres i instal·lacions destinades a la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica d’autoconsum. amb un límit de quatre-cents euros.

Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra que correspongui a aquesta part de l’obra, i sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació d’energies renovables per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.

La bonificació s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i, prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, es procedirà a efectuar la devolució de l’ingrés que correspongui.

En el moment de l’acte de comprovació s’haurà d’acreditar que es disposa de la documentació que es requereix en la mateixa ordenança, i el mateix formulari de sol·licitud que es pot trobar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pals, dins l’apartat d’Hisenda, Liquidació i Gestió tributària.