Renovació targetes estacionament nucli antic

10/06/2021

El nucli antic de Pals és una zona residencial i comercial amb una superfície limitada per a l’estacionament de vehicles.

El fet que aquesta àrea sigui una de les més visitades per turistes a peu, i alhora compti amb un nombre important d’habitants de primera residència, va portar a regular l’estacionament amb l’habilitació de determinats llocs, i amb l’emissió de targetes per poder-hi aparcar: bé per aquells vehicles que paguin l’impost de circulació a Pals i que estiguin donats d’alta al nucli antic, o bé per als propietaris de finques en aquesta àrea del nucli antic.

L’espai objecte d’aquesta regulació afecta tots els carrers compresos dins de la línia limítrofa següent: carrer Cementiri, carrer La Mina, carrer Creu, carrer Abeurador, carrer Paul Companyó, carrer la Creu, plaça Major, carrer Raval, carrer Hospital i carrer La Font. Cal tenir en compte, que d’aquests carrers esmentats, només es consideren afectades les finques contigües al nucli antic que hi toquen directament.

La vigència de les targetes d’estacionament serà el que resta del 2021, 2022 i 2023.

Amb aquesta finalitat, és imprescindible que totes les persones que estiguin interessades a estacionar els seus vehicles al nucli antic, i que compleixin alguna de les condicions descrites anteriorment, facin la corresponent sol·licitud a la Policia Local aportant la documentació següent:

  • DNI titular, rebut/s o contracte/s.
  • Targeta aparcament anualitat 2017/2018, i
  • Rebut de l’Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica o Rebut de l’Impost de Béns Immobles del 2020.

La targeta del 2017/2018 serà valida fins el dia 15 d’agost de 2021.

La targeta nova (2021-2023) es podrà recollir de dilluns a divendres (dies laborables), de les 9.00h a les 15.00h, a les oficines de la Policia Local.

Cas de pèrdua de la targeta s’haurà d’abonar la quantitat de 20 euros per a l’expedició d’un duplicat.