Sessió ordinària del Ple el proper 10 de desembre

04/12/2020

 Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 10 de desembre, a les 19 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

 1. Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pals del senyor Narcís Subirana Feliu amb motiu de la renúncia de la senyora Maria Lluïsa Farràs Muñoz. Exp.núm.894/2020
 2. Lectura i aprovació de les actes anteriors
 3. Dació de compte del Decret núm.644/2020, d’1 d’octubre, en virtut del qual es contracta el senyor Ferran Playan Urquizu, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a monitor d’esports del pavelló municipal. Exp.núm.734/2020
 4. Dació de compte del Decret núm.648/2020, de 5 d’octubre, en virtut del qual es contracta la senyora Esther Reig del Campo, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a auxiliar administrativa de turisme. Exp.núm.740/2020
 5. Dació de compte del Decret núm.653/2020, de 5 d’octubre, en virtut del qual es contracta el senyor Joan Pita Reig, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a conserge de la Torre de les Hores. Exp.núm.748/2020
 6. Ratificació del Decret núm.790/2020, de 18 de novembre, en virtut del qual s’aprova la rectificació de l’errada material o de fet del Decret núm.625/2020, de 16 de setembre, i de la resolució plenària de 24 de setembre de 2020, per la qual s’aprova la ratificació de la modificació estatutària a què fa referència la instància presentada el 14 de setembre de 2020 (2020-E-RC-3412). Exp.núm.715/2020
 7. Rectificació del conveni de comodat amb la comunitat de propietaris Paraíso de Pals per a la cessió temporal de l’ús del local situat al carrer Arenals de Mar, s/n, d’aquest terme municipal, amb motiu de la instal·lació d’una oficina municipal de turisme de l’Ajuntament de Pals. Exp.núm.843/2020
 8. Reducció del cànon municipal dels serveis de temporada de les platges de Pals corresponent a la temporada 2020, i la pròrroga d’aquests per a la temporada 2021, amb motiu de l’aprovació plenària de les mesures extraordinàries de l’Ajuntament de Pals per fer front a l’impacte econòmic de la crisis sanitària per la Covid-19. Exp.núm.293/2017
 9. Sol·licitud al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de la delegació de la competència sancionadora per la comissió d'infraccions lleus tipificades al Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Exp.núm.917/2020
 10. Ratificació del Decret núm.667/2020, de 7 d’octubre, en virtut del qual s’aprova, amb efectes 1 de juny de 2020, la represa de l'execució de la concessió del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits. Exp.núm.314/2020
 11. Restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits, mitjançant la modificació de les condicions econòmiques d’aquella, de conformitat amb l'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Exp.núm.314/2020
 12. Aprovació de la compensació econòmica per desequilibri econòmic financer en la concessió, per part de la mercantil Suara Serveis, SCCL, i amb relació el curs 2019-2020, del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i dels bens i instal·lacions que li estan adscrits. Exp.núm.874/2020
 13. Dació de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció municipal de l’Ajuntament de Pals. Exp.núm.914/2020
 14. Aprovació del conveni d’actualització de la delegació competencial dels Serveis Socials d’Atenció Social Primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els Ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent. Exp.núm.809/2020
 15. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024. Exp.núm.817/2020
 16. Mocions
 17. Assumptes urgents
 18. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional